Su Eserleri Kanunu’nda değişiklik teklifi komitede kabul edildi

18

 

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine nazaran, ticari gayeli su eserleri avcılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve hükmî insanların yanı sıra ticari gayeli su eserleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve öbür su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi yahut müsaade alınması zarurî olacak.

Hazine’nin yahut Devlet Su İşleri Umumi Müdüriyetinin mülkiyetinde yahut devletin karar ve tasarrufu altında bulunan deniz ve iç sularda yahut bu noktalardan su alınarak karada yapılacak su eserleri üretim tesislerinde yahut bu yerleri ıslah etmek suretiyle girişime dayalı olarak yapılacak su eserleri yetiştiriciliği yatırımlarında, gereksinim duyulan su ve su meydanları ile deniz ve iç sulardaki su eserleri istihsal hakkının kira formül ve teknik kuralları, vadeleri ve yıllık bedelleri, üretim yanlarının özellikleri dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek.

Bu taraflar gerçek yahut hukuksal kimselere, gelirleri vilayet şahsi yönetimlerine, vilayet kişisel yönetimleri kaldırılan bölgelerde ise umumî bütçeye ilişkin olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilebilecek.

Bu bölgelerden Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen yerlerde avcılık yoluyla istihsal hakkı, diğerlerine devredilmemesi koşuluyla, öncelikle istihsalin yapılacağı bölgede kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim nahiyesinde ikamet eden, münhasıran su eserleri istihsali yahut pazarlaması ile iştigal eden su eserleri kooperatiflerine yahut birliklerine, bunların kiralamaması halinde ise gerçek yahut hukuksal kimselere Tarım ve Orman Bakanlığınca kiralanabilecek.

Girişimli olarak yapılacak yatırımlarda gereksinim duyulacak karasal sahaların kiralama süreçleri bu unsur kararları çerçevesinde; taşınmazın tescilli olması durumunda maliki kuruluş tarafından, devletin karar ve tasarrufu altındaki sahalardan olması durumunda ise Ulusal Emlak Umum Müdüriyeti ünitelerince yapılacak.

Deniz ve iç sularda yahut bu konumlardan su alınarak karada su eserleri yetiştiricilik nahiyeleri belirlenirken Muhit ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının elverişli görüşü alınacak, 60 gün içerisinde karşılık verilmemesi halinde makul görüş verilmiş sayılacak.

Düzenlemeyle istihsal hakkı kiraya verilen yerlerde yapılacak ticari, amatör, rekreasyonel hedefli avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri ile istihsal hakkı kiraya verilen cinsler ile ilgili yöntem ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Balıkçı barınaklarından öncelikli yararlanma hakkı

Encümende, teklifin 3’üncü unsuruna, balıkçı barınaklarına ait kimi düzenlemeler eklendi.

Buna nazaran, balıkçı gemilerinin barınma, av araç ve gereçlerini depolama, tamir ve bakımlarını yapma, avlanılan yahut yetiştirilen eserleri karaya çıkarma, depolama, denetim, done yekuna üzere avcılık ve yetiştiricilikle ilgili hizmetlerin bölgesine getirilmesi maksadıyla muhtaçlık duyulan kıyılarda, Tarım ve Orman Bakanlığının teklifiyle Etraf ve Şehircilik ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının makul görüşü alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca balıkçı barınakları üst yapılarıyla birlikte yapılacak.

Balıkçı barınaklarından yararlanma hakkı öncelikli olarak ticari balıkçılar ve su eserleri yetiştiricilerinin olacak.

Balıkçı barınakları ve bunların üst yapı tesislerinden yararlanma hakkı, Ulusal Emlak Umum Müdüriyetinin görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca mühleti 10 yıldan ziyade olmamak üzere su eserleriyle ilgili kooperatif yahut kooperatif birliklerine ya da üretici birliklerine Devlet Tefviz Kanunu kararlarına tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilecek.

İlan edilen 30 günlük mühlet içerisinde kooperatifler, kooperatif birlikleri yahut üretici birliklerinden talep gelmemesi halinde Devlet Tefviz Kanunu mucibince Bakanlıkça gerçek yahut hukuksal şahıslara tefviz ile verilebilecek.

Balıkçı barınaklarının işletilmesine, denetlenmesine ve bu unsurun uygulanmasına ait öbür yol ve esaslar da Ulaştırma ve Altyapı ile Etraf ve Şehircilik bakanlıklarının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek.

Yunus tiplerini koruyan Bern Sözleşmesi’ne armoni

Düzenlemeyle yunus çeşitlerini muhafaza altına alan ve Türkiye’nin taraf olduğu Bern Bağıdı kararlarına münâsib olarak “Yunus balığı avcılarına gerekli tüfek ve fişekleri kooperatifler eliyle meccanen vermeye ilgili Bakanlık yetkilidir.” ibaresi Kanundan çıkarılıyor.

Akarsular üzerinde kurulmuş yahut kurulacak baraj ve regülatör üzere su yapılarında su eserlerinin geçmesine mahsus balık geçidi yapılması ve işler durumda bulundurulması zarurî olacak.

Gelgelelim yüksekliği 20 metreden çokça olan su yapılarında, masrafları müteşebbisçe karşılanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak yahut yaptırılacak ilmî araştırma ve inceleme sonucu balık geçitlerinin işlevsiz olacağının anlaşılması halinde balık geçidi dışında farklı göç yapıları, asansörle taşıma yahut yapay ortamda üretilip menşeye bırakma üzere önlemler alınabilecek. Bu husus kapsamındaki balık geçidi, balık asansörü ve sair yapılara ait girişimin onayı, kontrollüğü ve kabulü inşaat tekniği açısından Devlet Su İşleri Umumî Müdüriyeti tarafından yapılacak yahut yaptırılacak.

Fahri su eserleri hizmetlisi

Teklife nazaran, bomba, torpil, dinamit, kapsül ve gibisi patlayıcı hususlar öldürücü yahut uyuşturucu hususlar, sönmemiş kireç ve bakanlığın müsaadesi alınmaksızın elektrik cereyanı, elektroşok ve hava tazyiki ile elde edilen su eserleri ve iç sular, Marmara Denizi, İstanbul ile Çanakkale boğazlarında her çeşit trolle istihsal edilen su eserlerine el konulup mülkiyeti kamuya geçirilecek, bunların imhası yahut satışı mümkün olacak.

Asılların korunması maksadıyla su eserlerinin yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt içine sokulması müsaadeye tabi olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su eserleri ile ilgili teşekküllerde su eserlerinin, deniz ve iç suların himaye ve denetimi ile görevlendirilen işçi ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman koruma teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu hükmî kimselerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı mekanlarda köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri Kanun kapsamına giren kabahatler ve hatalar hakkında zabıt varakası tutmak, kabahatin ve günahın işlenmesinde kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su eserlerine el koymak ve idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkili olacak.

Su eserleri denetim hizmetlilerine yardımcı olmak üzere kanun kapsamındaki düzenlemelere ters hareket edenler hakkında süreç yapılması maksadıyla tutanak tutmak ve bunları en yakın Tarım ve Orman vilayet yahut kaza müdürlüklerine iletmek üzere Bakanlıkça fahri su eserleri hizmetlisi görevlendirilebilecek. Bu hizmet gönüllülük esaslı ve fiyatsız olacak. Fahri su eserleri vazifelisi olarak kimlerin eğitime kabul edileceği, bunların salahiyet ve sorumlulukları ile gayri tarz ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Satış bedeli umumî bütçeye gelir kaydedilecek

Teklifle, el konulan canlı olmayan su eserlerinden insan tüketiminde yahut endüstride kullanılması mümkün, lakin koruma edilmesi mümkün olmayanlar, el koyma sürecini gerçekleştiren hizmetlilerin muhtaçlık duyması halinde en yakın Bakanlık laboratuvarında yahut kamu kuruluşlarında vazifeli veteriner tabip, hükümet, belediye yahut sıhhat merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilecek.

Tüketiminde yahut kullanılmasında sakınca görülmeyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı yahut Ulusal Emlak Umumi Müdüriyeti üniteleri tarafından bu ünitelerin bulunmadığı bölgelerde ise belediye yahut ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış bölgesinde açık artırma yordamıyla satılacak.

Satışa sunulan su eserlerinden minimum avlanılabilir tartıdan ve uzunluk uzunluğundan küçük olanlar ile av yasağı periyodunda avlanmış olanlar perakende değil, yem sanayi ham unsuru olarak satışa sunulacak. Avlanması külliyen yasak olan cinsler ise kamu kurum ve kuruluşlarına, ilmî kuruluşlara ya da içtimaî yardım kuruluşlarına bağışlanabilecek.

Satışa ilişkin bir zabıt tutanağı düzenlenerek satış bedeli mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı katılaşıncaya kadar Kaynak veznesine emaneten yatırılacak. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşenlerin satış bedeli umum bütçeye gelir kaydedilecek.

Satılamayan yahut muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen kamu kurum kuruluşları yahut içtimaî yardım kurumlarına bağışlanabilecek.

El konulan istihsal vasıtalarından sahipleri aşikâr olanlar, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı katılaşıncaya kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen sahalarda yedieminde tutulacak.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlarını vali verecek

Sahiplenilmeyen yahut mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı mutlaklaşan istihsal vasıtaları satılamayacak, kamu kurum ve kuruluşlarına yahut ilmî kuruluşlara bağışlanabilecek.

Bağışlanamayan su eserleri yahut mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı katılaşan bağışlanamayan istihsal vasıtaları imha edilecek. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, endüstride ham husus olarak kullanılması mümkün olmayan yahut kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su eserleri hakkında da tıpkı süreç uygulanacak.

Fiili imkansızlıklar nedeniyle el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi mümkün olmayan istihsal vasıtaları ve eserlerin kaim pahasının mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilecek.

Su Eserleri Kanunu’na ters fiiller sonucunda istihsal vasıtaları, su eserleri ve vesair su vasıtalarına uygulanan el koyma, yediemin, bekletme, koruma, imha, sökme, nakliye ve başka süreçlere ilişkin masraflar tersliği işleyenden, gemi sahibi yahut donatandan öğrenim edilecek. Kanunda bölge alan mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları vali tarafından verilecek.

Menşe ;Milliyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir